Translating this made no difference to me anymore :P

Orkut jest witryną społeczości on-line przeznaczoną dla przyjaciół. Głównym celem naszej usługi jest sprawienie aby życie społeczne Twoje i Twoich przyjaciół było bardziej aktywne i stymulujące. Sieć społeczna Orkut pomoże wam zachować istniejące związki i nawiązać nowe, sięgając do ludzi, których nigdy wcześniej nie znaliście. Z kim się skontaktujesz – zależy wyłącznie od Ciebie. Zanim poznasz członka Orkut, możesz już zobaczyć jak łączy się z Tobą przez sieć przyjaciół.Orkut sprawia, że łatwiej jest znaleźć ludzi podzielających Twoje hobby i zainteresowania, szukać romantycznych związków lub nawiązywać nowe kontakty biznesowe. Możesz też tworzyć i dołączać do różnych wspólnot, by dyskutować na temat aktualnych wydarzeń, odnaleźć starych kumpli z koledżu lub nawet wymieniać się przepisami na ciastka.

Aby dołączyć do orkut, po prostu kliknij na link w mailu, który otrzymałeś i podążaj wedle instrukcji aby utworzyć nazwę użytkownika i hasło. Jeśli orkut nie wydaje się być dla Ciebie, możesz swobodnie skasować zaproszenie. Jeśli w przyszłości się rozmyślisz, nie martw się! Nadal tu będziemy.

Jeśli jeszcze nie otrzymałeś zaproszenia do orkut, bądź cierpliwy. Bardzo chcielibyśmy natychmiast powitać wszystkich, którzy chcą wziąć udział, jednak staramy się mieć pewność, że orkut pozostanie społecznością ściśle związaną. Przez kilka następnych tygodni, mamy nadzieję, że sieć urośnie do punktu, w którym wszyscy chętni będą mieli okazję dołączyć.

Naszą misją jest pomóc Ci utworzyć bliższe, bardziej intymne sieci przyjaciół. Mamy nadzieję wkrótce skierować Cię na ścieżkę społecznej rozkoszy.

Zapraszamy.

Co to jest? Cóż, 2 ostatnie dni zeszły mi między innymi na tłumaczeniu serwisu Orkut.com na język polski. Osobiście przetłumaczyłem 1010 ze 1965 komunikatów, czyli 51% :). Teraz tylko ktoś odpowiedni musi sprawdzić to i usystematyzować – i serwis powinien być dostępny po polsku, na co niecierpliwie czekamy ;P.
Apeluję wszem i wobec o zwiększenie udziału Polaków w orkut :) A przede wszystkim musimy założyć jakąś anty-brazylijską albo anty-portugalską wspólnotę, bo kurwica mnie bierze kiedy widzę KOLEJNE portugalskie tematy nawet na ANGLOJĘZYCZNYCH forach :\\.

Aj, o tylu rzeczach poza tym miałem napisać, tyle pomysłów się przewinęło… no właśnie, przewineło – i wyleciało równie szybko jak wpadło :P
Bolały mnie ostatnio lekko nogi i… tyłek -_-. Tyłek bolał cholernie, ale na szczęście nie podczas codziennej eksploatacji (XD), a jedynie po umieszczeniu go w przeznaczonym do tego punkcie roweru. Powód?
Pierwszy raz w tym roku wyszedłem na rower w piątek (6.5.2005). W 6-osobowym gronie wybraliśmy się dookoła Łodzi, aby robić sobie zdjęcia na tle ważnych i zabytkowych obiektów miasta. Po cholerę? Praca domowa z geografii (niezła, nie?). Zrobiliśmy ponad 40 kilometrów drogi.
Zdjęć się nie wstydzę (sic!), do wyboru macie dwie galerie, w zależności od „siły” waszego łącza internetowego – zdjęcia w rozdzielczościach 640×480 lub 800×600 (większe można u mnie wyprosić, ale na litość boską, pojedyńcze ;P):
http://skocz.pl/t640×480
http://skocz.pl/t800×600

Dla użytkowników przeglądarki Maxthon i miłośników skracania linków (jak powyżej):
„Napisałem” (więcej zabawy było choćby z ikonkami, niż z kodem) dziś wtyczkę do przeglądarki Maxthon pozwalającą na skracanie adresu obecnie przeglądanej strony jednym kliknięciem dzięki serwisowi skocz.pl – dostępna w wątku na formum Maxthona.

iBlog też próbowałem zmodernizować. Efekt? Tylko na FireFoxie wygląda tak jak powinno, Internet Explorer nie obsługuje ani przezroczystości w obrazkach PNG (w Maxthonie załatwia to plugin), ani poprawnego CSS’u. Błędy te można obejść skryptami… teoretycznie, bo zastosowane przeze mnie skrypty IE7… nie działają. Nie wiem, czemu.

Mimo wiecznych, ciągłych i nieprzerwanych problemów z serwerem, przypominam o zmianie adresu strony Ikari’s Chat Qlienta z ikari.nexis.pl na www.ikari.pl :)

No i 2 tematy, które miałem poruszyć od dawna, ale nigdy nie zacząłem, bo zawsze mi się wydaje, że muszę się w tym momencie zastanowić, co piszę, a nigdy nie mam na to czasu XD
1. Blogi korporacji – zauważyliście, że „moda” na blogi panoszy się wszędzie, nawet w wielkich firmach? Powstają bardziej lub mniej oficjalne blogi pracowników, którzy niejednokrotnie tracą przez nie pracę (sic!), ponieważ np. ujawnili sekrety handlowe swojej firmy. Dla odmiany inne blogi są zupełnie oficjalne, są także dobrym źródłem wiadomości prasowych i internetowych na temat osiągnięć i planów danej firmy. Czy ten trend się utrzyma? [linki: 1 2 3]

2. Blog Twoją wizytówką – temat bardzo pokrewny. Podobno zdarza się, że Twój przyszły pracodawca może zechcieć przejrzeć Twój blog, co daje mu ogromną możliwość oceny Twojej osoby. Oceni Twój stosunek do różnych spraw w życiu, być może wkład pracy w to, co robisz i profesjonalizm (szablony? Zwłaszcza, gdy jesteś projektantem stron www ;P), pozna charakter, będzie wiedział, czy może na Tobie polegać, czy będziesz sumiennie wykonywał obowiązki i wywiązywał się z terminów. Może będzie nawet wiedział, czemu spóźniasz się do pracy. Jednak moim zdaniem blog nigdy nie da pełnego obrazu tego, kim jesteś i jaki(jaka) jesteś. Dlaczego? To proste: to, ile z siebie i od której strony pokazujesz na blogu zależy wyłącznie od Ciebie. To Ty decydujesz, o czym napiszesz, a o czym nie. Od Ciebie zależy, czy stosunek do sprawy pokażesz od strony oficjalnej, czy tak, jak naprawdę odczuwasz. Od Ciebie zależy, czy mówisz o sprawach osobistych, czy nie. Od Ciebie zależy, czy zastanawiasz się nad błahostkami i pokazujesz skłonność do głębokich przemyśleń, czy tylko streszczasz każdy temat, starając się oszczędzić na czasie (być może pracować wydajniej). No i przede wszystkim interpretacja treści i formy bloga przez czytelnika zawsze pozostanie subiektywna.
[linki: 1 2 3]

Okay, myślę, że na dziś wystarczy :)))


orkut is an online community website designed for friends. The main goal of our service is to make your social life, and that of your friends, more active and stimulating. orkut’s social network can help you both maintain existing relationships and establish new ones by reaching out to people you’ve never met before. Who you interact with is entirely up to you. Before getting to know an orkut member, you can even see how they’re connecting to you through the friends network.orkut makes it easy to find people who share your hobbies and interests, look for romantic connections or establish new business contacts. You can also create and join a wide variety of online communities to discuss current events, reconnect with old college buddies or even exchange cookies recipes.

To join orkut, simply click on the link in the email you received and follow the instructions for creating a user name and password. If orkut doesn’t sound like it’s for you, feel free to delete your invitation. If you change your mind in the future, don’t worry! We’ll still be here.

If you haven’t yet received an invitation to join, please be patient. We’d love to immediately include everyone who wants to participate; however, we’re also trying to ensure that orkut remains a close-knit community. Over the next few weeks, hopefully, the network will grow to a point where everyone who wants to join has the opportunity to do so.

It is our mission to help you create a closer, more intimate network of friends. We hope to put you on the path to social bliss soon.

Enjoy

What’s that? Well, I’ve spent the last two days for (among others) translating orkut.com site to Polish. I’ve translated 1010 of 1965 messages myself, and that’s 51% :) Now somebody respective has only check and systematize it – and orkut should be available in Polish, what we are impatiently waiting for ;P.

I appeal to everybody for making Poles participation in orkut grow :) And most of all we have to create some anti-brasilian or anti-portugese community, because I get pissed off every time I see ANOTHER portugese topics even on ENGLISH forums :\\.

Ouch, I wanted to write about so many things beside that, so many ideas ran through my head… yeah, ran through – and ran out as quickly as ran into :P
My legs did hurt recently… and my butt -_-. My butt was aching really hard, but luckily not during everyday exploatation (XD), but only after placing it on the designed spot of the bike. Cause?
I was on my bike for the first time this year on Friday (6th May 2005). Forming a 6-manned team, we took a trip around (and through) the city Łódź to make some pictures of ourselves with some important and historic objects. What the heck for? Geography homework (pretty cool, huh?). We’ve made over 25 miles distance.
I’m not ashamed of those photos (!), you can choose between two galleries, depending on your internet connection „power” – photos in 640×480 or 800×600 resolution (you can ask me for bigger ones, but not for god damn all of them! :P):
http://skocz.pl/t640×480
http://skocz.pl/t800×600

For Maxthon browser users and URL shortening (just as above) lovers:
I’ve „written” (I needed more time for eg. icons than the code) a plug-in today for the Maxthon browser enabling you to shorten the currently viewed page address by one click thanks to skocz.pl site – available in Maxthon’s forums topic.

I also tried to modernize iBlog site. And the effect? It looks as it should in FireFox only, Internet Explorer doesn’t display neither transculent PNG pictures (it looks okay in Maxthon thanks to a plug-in), nor correct CSS code. These bugs can be workarounded with scripts… theoretically, because the IE7 scripts I’ve used… don’t work. I don’t know why.

In spite of eternal (XD), neverending problems with the server, I remind about the web address change of my program’s )(Ikari’s Chat Qlient) site from ikari.nexis.pl to www.ikari.pl :)

And the two topic that I was about to mention long time ago, but I’ve never started, because I always think I need think deeper about what I’m writing here, and I never have time for this XD (for thinking XD).
1. Corporate blogging – have you noticed, that the blog „vogue” is everywhere, even in great companies? More or less official employees’ blogs are created, who often get fired because of them (!), because eg. they revealed their company business secrets. On the other hand other blogs are totally official, they are a good source of press and internet information about companies’ acknowledgements and plans too. Is this trend going to keep? [links:1 2 3]

2. Your blog – your ‚business card’ – very simmilar topic. I heard that sometimes your future emplyer can be willing to see your blog, which gives him a great opportunity to judge yourself. He can assess your attitude to different affairs in life, maybe the contribution to the things you do (your blog’s templates? Especially when your a web designer ;P), he can get to know your character, he will know if he can rely on you or if you are gonna conscientiously do your duties and fulfill your schedule. Maybe he will even know what keeps you getting late to work. Nevertheless in my opinion a blog will never give a complete image of who you are and what are you like. Why? It’s simple: how much of you and which points of yourself you show on your blog depends only on you. It’s you who is deciding what to write (or not) about. It depends on you, if your attitude to an affair will be shown from the official point of view or from your own, what you really feel like. It depends on you, if you write about personal things or not. You decide if you debate on silly things and show having a penchant for deep thoughts, or only summarize every topic, trying to save time (and maybe work more efficiently?). And most of all, the interpretation of your blog’s content and form will always remain subjective.
[links: 1 2 3]

Okay, I think it’ll do for today :)))

Podobne wpisy:

14 komentarzy póki co

 1. mkl 9 maja 2005 13:21

  zmuszasz mnie do aktywnosci umyslowej (czytania wypocin XD) i nie dosc, ze mnie boli dupa („cooo?” xD), to jeszcze glowa XD <generalny wqrw na wszystko ==’ XD>

 2. Meg 9 maja 2005 21:13

  Heh, jak zwykle pełna podziwu dla zdolności szanownego kolegi *.* A propos Ikari’s Chat Qlienta – ta płytka wciąż leży razem z moimi innymi DVD i swietną opinię sobie przez nia wyrabiam „XD (wielki napis „Encyklopedia seksu” XD) Kul… XD

  A co do blogów – ciekawe, czy ktokolwiek by mnie przyjął, gdyby zobaczył mojego… _-_” Chociaż ostatnio mało pisze o osobistych sprawach…

  2005-05-09 21:06:25 autor(ka) dopisał(a):

  I komentarz do zdjęć ;) Więc tak… Jak u Ciebie będę (LOL XD) to chce zobaczyć to cuś co jest na zdjeciu osiemnastym :) i KONIECZNIE tych miłych panów z dredami XD A swoją drogą… Właśnie zdałam sobie sprawę, że te dwa zdjęcia (czy trzy), które mi dałeś, to BARDZO mało :P Bo teraz zastanawiam się, czy Ty, to Ty „XD

  2005-05-09 21:13:58 autor(ka) dopisał(a):

  Ale Ci komentów nastukam „XD Nom, bo zapomniałam napisać, że… jeżeli Ty to Ty… to strasznie mi Sławka przypominasz O.o „””XDDD Ehem, ehem, przypadek, przypadek, przypadek… „XD

 3. Miyuś 10 maja 2005 07:56

  :) Ja też jak zawsze pełna podziwu, dla szanownego kolegi ;p. Nawet ja nie umiem tyle napisać, a wiesz jaka jestem XD.

  Tak jak już gdzieś mówiłam, masz słoooodką klasę *_*, a ja żałuję, że nie jestem o rok starsza.

  Co do blogów… Heh, wiesz jak u mnie jest, afera blogowa, a im jeszcze nie mało. Szukają mojego drugiego bloga po sieci (w historii kompa w sali informatycznej próbowali znaleźć… NIEDOCZEKANIE!!!!). Głupi, głupi, głupi… Dlaczego moja klasa musi być taka beznadziejna??? AAA!! Ik, ratuj!!! :p A tak na serio. Dla mnie część blogów stała się czystą komerchą. Pisaniem pod publikę itp… Pisanie zmyślonego pamiętnika jest bezsensu. Kiedy afera blogowa była na najwyższym poziomie, ktoś powiedział, że pisać bloga na serio to głupota (wercja ocenzurowana XD… MOCNO ocenzurowana), to w zasadzie po co go pisać? Nie pisać w ogóle? To co tłumaczy wzrost zainteresowania blogami????????

  Ojej… rozpisałam się, pierwszy raz w życiu ^^””. Kończem ;***, papaś

 4. val 10 maja 2005 11:13
  dobra, koment – podjeście trzecie :P

  za dużo tego napisałeś, żeby można się było ustosunkować do wszystkiego, no ale spróbuję :]

  co do Orkuta, to ja nie wiem że chciało Ci się liczyć do 1010.. ja sobie darowałam przy 30 XD no chyba, że to jest gdzieś napisane ile się przetłumaczyło, a ja jak zwykle nie potrafię nic znaleźć -_-‚ poza tym myslisz, że na dniach tak po prostu wypuszczą (w sumie nie sprawdzone, bo wątpię, zeby chińczyk znał polski) tłumaczenie Orkuta? bo przecież tam można było napisać sobie cokowiek ;P

  zdjęcia jak zdjecia ;P szczególnie, że nie wiem kto na nich jest (no dobra, pomijając Ciebie ;P)

  czy pocieszy Cię fakt, że w Operze strona główna iBloga wygląda tak samo jak w Firfoxie? XD

  na ikari.pl ciągle czekam na zmianę hasła ;P

  co do blogów, to chyba nigdy nie widziałam bloga korporacyjnego ._. więc zarzuć jakimś linkiem :]
  ale wydaje mi się, że czytając czyjegoś bloga niekoniecznie można się o tej osobie dużo dowiedzieć.. są tacy, którzy piszą co zjedli na śniadanie ;P ale większość ludzi jednak nie pisze dosłownie wszystkiego, bo nigdy nie wiadomo, kto może sie na takiego bloga dostać, a nie zawsze chcemy żeby wszyscy wiedzieli o nas wszystko :]

  więcej mi się pisać nie chce, szczególnie, że obiecałam tłumaczyć komenty na angielski ._.

  so, let’s try to write sth for the third time :]

  you wrote too much to assume an attitude to everything, but i’ll try :]

  for Orkut, i can’t understand, you intend to count up to 1010.. i resigned after counting to 30 XD excepting it’s somewhere written how much you’d translated and i can’t find anything as always -_-‚ BTW do you think that it’d be just days until Orkut will be polish (considering that it wouldn’t be completelly checked, because i don’t think this chinese know polish) ? though you could write there anything you wish ;P

  photos just like photos ;P particularly that i don’t know who’s on them (ok, besides you ;P)

  would it make you happier, if i say that in Opera the main page of iBlog looks the same as in Forefox? XD

  i’m still waiting for changing my password on ikari.pl ;P

  for blogs, i don’t thing i’ve ever seen such a corporate blogs ._. so give me some links :]
  but i think that reading someones’s blog isn’t enought to get known everything about a person.. there are some people, who write what they ate for breakfast ;P and majority don’t write exactly everithing about themselves, because you’ll never know who can find it, and mainly we don’t want all the people to know everything about us :]

  OMG, never ever ;P writing in english is’t my best side XD i promissed to translate,but that was the first and last time ;P

 5. chan 10 maja 2005 22:46

  ok attention all visitors to this blog: BOW DOWN and once again HAIL CEZAR!!! how man? why man?! i mean over a 1000 msgs…that sure is a commendable job:)

  i’ll skip over all the technical stuff…it went way past over my head…u know why ;)

  the photos of course were amazing! it looked like out from a movie…u know…one could make out what kind of people your friends are…i mean how everyone can be broadly classified: introverted, extroverted, etc. and that is what happens in a movie made about a trip by a group of young friends. there’ll be almost all types of persons in a group in the movie, isn’t it? ones who are made fun of, who have fun, who have fun at the expense of others, the quiet observers…wish i could point out who i thought was like what:)

  but amazing kind of homework…i’ll request the education minister to make that kind of an assignment mandatory in schools here…hehe :D

  about blogging: (i still have to go through all those links…the CLUETRAIN MANIFESTO is too much but interesting) i dunno it depends on how much a person reveals himself/herself. of course when talking about others one must use his/her discretion and avoid direct references.

  u kno what i think, blogging can be a self-exploration experience. normally, a person would let life just pass-by. but if you religiously blog and make it a point to type an entry almost everyday…you will have to look back at what happened in your life and that should help a person GROW stronger- not physically but emotionally. of course, that can also happen if one maintained a daily diary which can be kept in a drawer…but that is passe. blog is in vogue…i hope the FAD doesnt FADE away soon…
  (blogging can be even more interesting if one concealed his/her identity but talked truthfully about the events and occurrences in life, about his/her thoughts. and wait for a stranger to stumble upon it and leave a suggestion/ comment. i would cherish that forever, i think)

  PS: hey VAL! i beg of you not to let this be the last time you translated your comment. PLEASE! i mean ikari might not have too many visitors from across the globe (ikari dont kill me for saying that) but there are a few like me who can’t read a word in polish. i understand that one’s mother tongue is closer to heart but fortunately or unfortunately english has become the lingua franca of the world. (even that of my country, where 36,000 languages are spoken…a few hundred are main ones, the rest are dialects and variations of the main languages. 15 out of the list of 105 languages, in which Google language tools are available, are spoken in my country!!! The Britishers added English to the 36,000 :D)

  and who knows may be ikari will get more visitors if the COMMENTS on his blog were also in english? in fact, i urge all the visitors to this blog (who are majorly Poles) to translate THEIR blogs as well into English (sometimes!) so that i can visit theirs as well :D

 6. ikari 10 maja 2005 23:24

  Hm, spróbujmy skomentować te komentarze ;)
  MKLnikt nie zmusza nikogo do czytania tego :P Co najwyżej niektórzy są proszeni ;D
  Meg – thx za podziw, nowa wersja programu jest na jego stronie, w PCWK były jakieś archaiczne ;P
  Zdjęcie 18 – grób (XD) na cmentarzu żydowskim. A tak poważniej – kaplica wybudowana ku pamięci Karola Scheiblera. Zwróć uwagę na detale zdjęcia 28 XD
  Panowie z dredami byli gościnnie, kręcili teledysk. Nazwy zespołu nie ustalono XD
  Miyu – nadal zastanawiam się po co komu zmyślone blogi. Nie rozumiem ludzi próbujących dorabiać sobie drugą, fałszywą tożsamość. I nie chodzi o to, że robią tak w necie, bo to jest tylko medium informacji. To nie ma znaczenia, czy oszukują internautów, czy ludzi na ulicy. Udają kogoś kim nie sa – i co? zdobywają fałszywą sympatię dla fałszywych (bo nimi nie są) osób? Bez sensu.
  Val – dzięki i gratulacje za tłumaczenie komenta. Goście się ucieszą ;).
  Nie liczyłem tłumaczonych wypowiedzi – od czego mam komputer? Wyświetliłem w edytorze Notepad++ źródło i policzyłem wszystkie wystąpienia taga HTMLowego &lt;tr&gt; (nowy wiersz tabeli). Ilość wyników ≈ ilość przetłumaczonych tekstów. Na tłumaczenie „w akcji” czekam cierpliwie ;).
  Na zdjęciach prócz mnie jest 5 kolegów z klasy, w tym MKL :P
  Nie, to, że cokolwiek wygląda w Operze mnie wcale nie pociesza ;P Jako jej użytkowniczka jesteś w mniejszości :P
  Na ikari.pl mam utrudniony dostęp.
  Val, chcesz blogów korporacyjnych? Przecież dałem trzy linki do takowych! :P Te małe cyferki po akapicie to 3 osobne linki :P
  A propos tych, co piszą o śniadaniach… ;P

  Thx za komenty i czekam na więcej :P

  Well, let’s try to comment all of these comments… ;)
  MKLnoone makes anybody read this :P Maybe just some people are welcome to read :P
  Meg – thx for admiration. New version of my prog is on it’s site and in PC World were some very archaic ones ;P
  Photo 18 – a grave (XD) on the old jewish cementary. More seriously – a chapel built in honor of Karol Scheibler. Take a look at picture 28’s details XD
  Gentlemen with dreads were guests, they were making a music videoclip. The name of the band remains undiscovered XD
  Miyu – I still wonder why people need fake blogs. I don’t understand people trying to make other, fake identity. And that they’re doing it in the Internet is not the point, it’s just an information medium. It doesn’t matter if they cheat net users or people on the street. They pretend to be someone that they are not – and what? they gain fake sympathy for fake (because they aren’t really them) people? It doesn’t make sense.
  Val – thanks and gratulations for translating the comment. Visitors will be happy ;)
  I didn’t count translated messages – what do I have my computer for? I displayed the HTML source in Notepad++ and counted all &lt;tr&gt; (new table row) HTML tag occurences automatically. Results number ≈ translated texts number. I wait for seeing that translation in „action”.
  There are 5 people beside me on the photos, including MKL :P
  No, the fact that anything looks in Opera doesn’t make me feel better at all :P As its user, you are in the minority ;P
  I have difficulties accesing ikari.pl, I can’t change your pass right now.
  Val, you want corporate blogs? I gave three links to them! :P Those small digits after paragraph were 3 separate links :P
  Talking about those who write about breakfasts… ;P

  Thx for comments and I wait for more :P

  2005-05-10 23:24:42 autor(ka) dopisał(a):
  Oops, chan, napisałeś kiedy byłem w trakcie pisania swojej odpowiedzi – Ciebie przeczytam i odpowiem jutro, ok? :D Branoc :) Ooops, chan, you`ve written when I was in the middle of writing my own reply – I`ll read you and answer tomorrow, ok? :D G`night :)
 7. val 11 maja 2005 12:09

  iki – no to ja nie mam takiego mądrego urządzenia jak notepad++ ._. umrę w błogiej nieświadomości :]

  sie domśliłam, że to koledzy a nie koleżanki ;P ale jak chociażby MKL wygląda też nie mam bladego pojęcia ;p MKL – który to Ty? XD

  i tak Opera jest najlepsza ;P nie znasz się ;P

  a co do linkiów, ok nie zauważyłam XD starosć nie radość..

  chan – i know english is the most popular language all around the world and most people understand it.. in fact i like it very much, but lately i used it very rarely and now i can see how hard it’s for me to write sth properly :| few years ago saying sth in english was so easy and now..? i’m all the time wondering if the thing i said was ok.. i think it’s high time to learn a bit XD

 8. vit 11 maja 2005 15:32

  omg! _-_’
  a ja wiem ktory to MKL a ja wieeem XD
  val same here. snia mi sie koszmary, ze nie moge sie po angielsku wyslowic ._.”
  chan znowu sie rozpisal, ten to ma werwe :P

 9. Meg 11 maja 2005 18:23

  Nom, domyślam się, że aktualna wersja programu jest na stronie :P Tę płytkę mam u siebie, bo kiedys pytałeś o numer i od tej pory, z czystego lenistwa (i odrobiny sentymentu :]), nie wróciła do ojca ;P Hyh, a własnie dzis chciałam Cie ochrzanić, że nie komentujesz komentarzy :P

 10. Asu 12 maja 2005 10:57

  niisanq, nie wiem czy płakać czy co…
  nie nooo, podziwiam za to całe tłumaczenie i pisanie długich notek (mi ostatnio strasznie się nie chce i w ogóle) ;*_*;

  a tak poza tym to juz odliczam czas do wakacji… jeszcze tylko kilkadziesiat dni…. geeezz, ja juz chce wakacjufff…. :/

  za niecałe 2 tygodnie jadę do Zakopanego na 3 dni z klasą, a na początku sierpnia nad morzeee *___*

  wakacjuff, wakacjufff….
  btw. kto miał napisać list, Ty czy ja? :P

 11. Meg 13 maja 2005 20:59

  Ikari, Ty piszesz listy?! Oż… /obraziła się/

 12. Quirke alias Sakurka 14 maja 2005 16:23

  Ojej …..lepiej żeby mojego bloga ten pracodawca nie przeglądał…bo by mnie nie przyjął chyba…pomyślmy….blog o wampirach (i stosunkach między nimi ;)), a no i jeszcze ogólnie czuć tam yaoi i nie tylko :P
  Aaaa….no i nieskrupulatnie piszę tam więc…..nie przyjąłby mnie napewno!!! :P

  2005-05-14 16:23:35 autor(ka) dopisał(a):

  AAaaaaa…..zapomniałam jeszcze…..całkiem ładne zdjęcia….. XDDD

 13. ikari 18 maja 2005 18:12

  Val – sorki, Notepad++ mialem podac jako link, ale zapomnialem ;P
  Wg mnie nie ma najlepszej przegladarki w ogole ;P
  Asu – kto? Hmmm, udajmy ze nie pamietam XD Nie mozesz po tych paru latach mi tego anulowac? ;P
  Meg – nie pisze XD

 14. val 21 maja 2005 12:12

  no to wyszło mi 131 XD czyli 6,66% XDD

Zostaw komentarz

Proszę być grzecznym i mówić na temat :). Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

XHTML: Możesz używać następujących tagów XHTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>