Translating this made no difference to me anymore :P

Orkut jest witryną społeczości on-line przeznaczoną dla przyjaciół. Głównym celem naszej usługi jest sprawienie aby życie społeczne Twoje i Twoich przyjaciół było bardziej aktywne i stymulujące. Sieć społeczna Orkut pomoże wam zachować istniejące związki i nawiązać nowe, sięgając do ludzi, których nigdy wcześniej nie znaliście. Z kim się skontaktujesz – zależy wyłącznie od Ciebie. Zanim poznasz członka Orkut, możesz już zobaczyć jak łączy się z Tobą przez sieć przyjaciół.Orkut sprawia, że łatwiej jest znaleźć ludzi podzielających Twoje hobby i zainteresowania, szukać romantycznych związków lub nawiązywać nowe kontakty biznesowe. Możesz też tworzyć i dołączać do różnych wspólnot, by dyskutować na temat aktualnych wydarzeń, odnaleźć starych kumpli z koledżu lub nawet wymieniać się przepisami na ciastka.

Aby dołączyć do orkut, po prostu kliknij na link w mailu, który otrzymałeś i podążaj wedle instrukcji aby utworzyć nazwę użytkownika i hasło. Jeśli orkut nie wydaje się być dla Ciebie, możesz swobodnie skasować zaproszenie. Jeśli w przyszłości się rozmyślisz, nie martw się! Nadal tu będziemy.

Jeśli jeszcze nie otrzymałeś zaproszenia do orkut, bądź cierpliwy. Bardzo chcielibyśmy natychmiast powitać wszystkich, którzy chcą wziąć udział, jednak staramy się mieć pewność, że orkut pozostanie społecznością ściśle związaną. Przez kilka następnych tygodni, mamy nadzieję, że sieć urośnie do punktu, w którym wszyscy chętni będą mieli okazję dołączyć.

Naszą misją jest pomóc Ci utworzyć bliższe, bardziej intymne sieci przyjaciół. Mamy nadzieję wkrótce skierować Cię na ścieżkę społecznej rozkoszy.

Zapraszamy.

Co to jest? Cóż, 2 ostatnie dni zeszły mi między innymi na tłumaczeniu serwisu Orkut.com na język polski. Osobiście przetłumaczyłem 1010 ze 1965 komunikatów, czyli 51% :). Teraz tylko ktoś odpowiedni musi sprawdzić to i usystematyzować – i serwis powinien być dostępny po polsku, na co niecierpliwie czekamy ;P.
Apeluję wszem i wobec o zwiększenie udziału Polaków w orkut :) A przede wszystkim musimy założyć jakąś anty-brazylijską albo anty-portugalską wspólnotę, bo kurwica mnie bierze kiedy widzę KOLEJNE portugalskie tematy nawet na ANGLOJĘZYCZNYCH forach :\\.

Aj, o tylu rzeczach poza tym miałem napisać, tyle pomysłów się przewinęło… no właśnie, przewineło – i wyleciało równie szybko jak wpadło :P
Bolały mnie ostatnio lekko nogi i… tyłek -_-. Tyłek bolał cholernie, ale na szczęście nie podczas codziennej eksploatacji (XD), a jedynie po umieszczeniu go w przeznaczonym do tego punkcie roweru. Powód?
Pierwszy raz w tym roku wyszedłem na rower w piątek (6.5.2005). W 6-osobowym gronie wybraliśmy się dookoła Łodzi, aby robić sobie zdjęcia na tle ważnych i zabytkowych obiektów miasta. Po cholerę? Praca domowa z geografii (niezła, nie?). Zrobiliśmy ponad 40 kilometrów drogi.
Zdjęć się nie wstydzę (sic!), do wyboru macie dwie galerie, w zależności od „siły” waszego łącza internetowego – zdjęcia w rozdzielczościach 640×480 lub 800×600 (większe można u mnie wyprosić, ale na litość boską, pojedyńcze ;P):
http://skocz.pl/t640×480
http://skocz.pl/t800×600

Dla użytkowników przeglądarki Maxthon i miłośników skracania linków (jak powyżej):
„Napisałem” (więcej zabawy było choćby z ikonkami, niż z kodem) dziś wtyczkę do przeglądarki Maxthon pozwalającą na skracanie adresu obecnie przeglądanej strony jednym kliknięciem dzięki serwisowi skocz.pl – dostępna w wątku na formum Maxthona.

iBlog też próbowałem zmodernizować. Efekt? Tylko na FireFoxie wygląda tak jak powinno, Internet Explorer nie obsługuje ani przezroczystości w obrazkach PNG (w Maxthonie załatwia to plugin), ani poprawnego CSS’u. Błędy te można obejść skryptami… teoretycznie, bo zastosowane przeze mnie skrypty IE7… nie działają. Nie wiem, czemu.

Mimo wiecznych, ciągłych i nieprzerwanych problemów z serwerem, przypominam o zmianie adresu strony Ikari’s Chat Qlienta z ikari.nexis.pl na www.ikari.pl :)

No i 2 tematy, które miałem poruszyć od dawna, ale nigdy nie zacząłem, bo zawsze mi się wydaje, że muszę się w tym momencie zastanowić, co piszę, a nigdy nie mam na to czasu XD
1. Blogi korporacji – zauważyliście, że „moda” na blogi panoszy się wszędzie, nawet w wielkich firmach? Powstają bardziej lub mniej oficjalne blogi pracowników, którzy niejednokrotnie tracą przez nie pracę (sic!), ponieważ np. ujawnili sekrety handlowe swojej firmy. Dla odmiany inne blogi są zupełnie oficjalne, są także dobrym źródłem wiadomości prasowych i internetowych na temat osiągnięć i planów danej firmy. Czy ten trend się utrzyma? [linki: 1 2 3]

2. Blog Twoją wizytówką – temat bardzo pokrewny. Podobno zdarza się, że Twój przyszły pracodawca może zechcieć przejrzeć Twój blog, co daje mu ogromną możliwość oceny Twojej osoby. Oceni Twój stosunek do różnych spraw w życiu, być może wkład pracy w to, co robisz i profesjonalizm (szablony? Zwłaszcza, gdy jesteś projektantem stron www ;P), pozna charakter, będzie wiedział, czy może na Tobie polegać, czy będziesz sumiennie wykonywał obowiązki i wywiązywał się z terminów. Może będzie nawet wiedział, czemu spóźniasz się do pracy. Jednak moim zdaniem blog nigdy nie da pełnego obrazu tego, kim jesteś i jaki(jaka) jesteś. Dlaczego? To proste: to, ile z siebie i od której strony pokazujesz na blogu zależy wyłącznie od Ciebie. To Ty decydujesz, o czym napiszesz, a o czym nie. Od Ciebie zależy, czy stosunek do sprawy pokażesz od strony oficjalnej, czy tak, jak naprawdę odczuwasz. Od Ciebie zależy, czy mówisz o sprawach osobistych, czy nie. Od Ciebie zależy, czy zastanawiasz się nad błahostkami i pokazujesz skłonność do głębokich przemyśleń, czy tylko streszczasz każdy temat, starając się oszczędzić na czasie (być może pracować wydajniej). No i przede wszystkim interpretacja treści i formy bloga przez czytelnika zawsze pozostanie subiektywna.
[linki: 1 2 3]

Okay, myślę, że na dziś wystarczy :)))


orkut is an online community website designed for friends. The main goal of our service is to make your social life, and that of your friends, more active and stimulating. orkut’s social network can help you both maintain existing relationships and establish new ones by reaching out to people you’ve never met before. Who you interact with is entirely up to you. Before getting to know an orkut member, you can even see how they’re connecting to you through the friends network.orkut makes it easy to find people who share your hobbies and interests, look for romantic connections or establish new business contacts. You can also create and join a wide variety of online communities to discuss current events, reconnect with old college buddies or even exchange cookies recipes.

To join orkut, simply click on the link in the email you received and follow the instructions for creating a user name and password. If orkut doesn’t sound like it’s for you, feel free to delete your invitation. If you change your mind in the future, don’t worry! We’ll still be here.

If you haven’t yet received an invitation to join, please be patient. We’d love to immediately include everyone who wants to participate; however, we’re also trying to ensure that orkut remains a close-knit community. Over the next few weeks, hopefully, the network will grow to a point where everyone who wants to join has the opportunity to do so.

It is our mission to help you create a closer, more intimate network of friends. We hope to put you on the path to social bliss soon.

Enjoy

What’s that? Well, I’ve spent the last two days for (among others) translating orkut.com site to Polish. I’ve translated 1010 of 1965 messages myself, and that’s 51% :) Now somebody respective has only check and systematize it – and orkut should be available in Polish, what we are impatiently waiting for ;P.

I appeal to everybody for making Poles participation in orkut grow :) And most of all we have to create some anti-brasilian or anti-portugese community, because I get pissed off every time I see ANOTHER portugese topics even on ENGLISH forums :\\.

Ouch, I wanted to write about so many things beside that, so many ideas ran through my head… yeah, ran through – and ran out as quickly as ran into :P
My legs did hurt recently… and my butt -_-. My butt was aching really hard, but luckily not during everyday exploatation (XD), but only after placing it on the designed spot of the bike. Cause?
I was on my bike for the first time this year on Friday (6th May 2005). Forming a 6-manned team, we took a trip around (and through) the city Łódź to make some pictures of ourselves with some important and historic objects. What the heck for? Geography homework (pretty cool, huh?). We’ve made over 25 miles distance.
I’m not ashamed of those photos (!), you can choose between two galleries, depending on your internet connection „power” – photos in 640×480 or 800×600 resolution (you can ask me for bigger ones, but not for god damn all of them! :P):
http://skocz.pl/t640×480
http://skocz.pl/t800×600

For Maxthon browser users and URL shortening (just as above) lovers:
I’ve „written” (I needed more time for eg. icons than the code) a plug-in today for the Maxthon browser enabling you to shorten the currently viewed page address by one click thanks to skocz.pl site – available in Maxthon’s forums topic.

I also tried to modernize iBlog site. And the effect? It looks as it should in FireFox only, Internet Explorer doesn’t display neither transculent PNG pictures (it looks okay in Maxthon thanks to a plug-in), nor correct CSS code. These bugs can be workarounded with scripts… theoretically, because the IE7 scripts I’ve used… don’t work. I don’t know why.

In spite of eternal (XD), neverending problems with the server, I remind about the web address change of my program’s )(Ikari’s Chat Qlient) site from ikari.nexis.pl to www.ikari.pl :)

And the two topic that I was about to mention long time ago, but I’ve never started, because I always think I need think deeper about what I’m writing here, and I never have time for this XD (for thinking XD).
1. Corporate blogging – have you noticed, that the blog „vogue” is everywhere, even in great companies? More or less official employees’ blogs are created, who often get fired because of them (!), because eg. they revealed their company business secrets. On the other hand other blogs are totally official, they are a good source of press and internet information about companies’ acknowledgements and plans too. Is this trend going to keep? [links:1 2 3]

2. Your blog – your ‚business card’ – very simmilar topic. I heard that sometimes your future emplyer can be willing to see your blog, which gives him a great opportunity to judge yourself. He can assess your attitude to different affairs in life, maybe the contribution to the things you do (your blog’s templates? Especially when your a web designer ;P), he can get to know your character, he will know if he can rely on you or if you are gonna conscientiously do your duties and fulfill your schedule. Maybe he will even know what keeps you getting late to work. Nevertheless in my opinion a blog will never give a complete image of who you are and what are you like. Why? It’s simple: how much of you and which points of yourself you show on your blog depends only on you. It’s you who is deciding what to write (or not) about. It depends on you, if your attitude to an affair will be shown from the official point of view or from your own, what you really feel like. It depends on you, if you write about personal things or not. You decide if you debate on silly things and show having a penchant for deep thoughts, or only summarize every topic, trying to save time (and maybe work more efficiently?). And most of all, the interpretation of your blog’s content and form will always remain subjective.
[links: 1 2 3]

Okay, I think it’ll do for today :)))